• Vereniging Willem II voert verplicht VOG in voor een veilig sportklimaat

  Het is belangrijk dat leden van Willem II in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komen er jaarlijks in binnen- en buitenland gevallen van machtsmisbruik, seksuele intimidatie en andere niet door de beugel kunnende zaken aan het licht binnen sportverenigingen. Een veilig sportklimaat is dus geen automatisme! NOC*NSF en de KNVB stimuleren voetbalverenigingen daarom actief preventief beleid te voeren om seksuele intimidatie en seksueel misbruik tegen te gaan. Het Willem II-bestuur onderkent het belang daarvan en heeft daarom besloten van alle vrijwilligers binnen Willem II van 18 jaar en ouder die in hun functie in aanraking komen met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlangen.

  Wat is een VOG?

  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op de naam van de aanvrager staan. Als er sprake is van strafbare gedragingen, dan beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Bij de aanvraag wordt daarom aangegeven voor welke functie deze wordt aangevraagd en op welke aspecten moet worden getoetst. Is er geen reden om aan te nemen dat iemands verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend door het ministerie. Het VOG biedt geen garantie, maar wel meer zekerheid dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of met andere kwetsbare groepen geen functie binnen Willem II kunnen uitoefenen die hen in aanraking brengt met die groepen. Zo hoopt het Willem II-bestuur een bijdrage te leveren aan een veilig sportklimaat binnen de vereniging Willem II.

  Wat gaat Willem II concreet doen?

  Willem II gaat in het seizoen 2020-2021 de VOG invoeren. Dat betekent dat van alle vrijwilligers vanaf 18 jaar die op een of andere manier met minderjarigen en leden met een verstandelijke beperking te maken hebben binnen de vereniging een VOG wordt verlangd. In eerste instantie in januari/februari doen we dat voor alle leden van het bestuur, jeugdcommissie en alle jeugdtrainers en jeugdleiders van 18 jaar en ouder. Daarna gaan we de invoering van de VOG verder ‘uitrollen’. Dat betekent dat we in tweede instantie gedurende het seizoen ook een VOG verlangen van alle andere vrijwilligers die binnen Willem II met minderjarigen en leden met een verstandelijke beperking te maken hebben. Van mensen die tijdens het huidige seizoen (en daarna) vrijwilliger willen worden bij de jeugdafdeling van Willem II, zal altijd direct een VOG verlangd worden. 

  Hoe gaat een aanvraag van een VOG in zijn werk?

  De VOG moet door de vrijwilliger zelf digitaal worden aangevraagd, maar Willem II kan dat proces ondersteunen door het voorbereidende werk voor de vrijwilliger te doen. De secretaris van Willem II zal digitaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie de vrijwilligers van Willem II aanmelden waarvan Willem II een VOG verlangt. De aldus aangemelde vrijwilligers krijgen kort daarop per email van het ministerie een persoonlijke uitnodiging om met hun DigiD een VOG aan te vragen. Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, geen VOG aan te vragen bij het ministerie. Met ingang van het seizoen 2020-2021 stelt Willem II het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken, kunnen dus met ingang van het seizoen 2020-2021  geen functie (meer) bekleden waarbij direct contact met minderjarigen of leden met een verstandelijke beperking aan de orde is.

  Binnen ongeveer twee weken na aanvraag wordt de VOG door het ministerie afgegeven, of krijgt de aanvrager (de Willem II-vrijwilliger dus) het bericht dat de COVOG voornemens is geen VOG af te geven. Wanneer de COVOG voornemens is om geen VOG af te geven, dan wordt de vrijwilliger zelf (en dus niet Willem II!) daarover schriftelijk door de COVOG geïnformeerd en worden in de brief de redenen genoemd voor de voorgenomen afwijzing. De aanvrager kan vervolgens binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen het besluit volgens de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als de COVOG besluit geen VOG af te geven, kan de vrijwilliger geen VOG afgeven aan Willem II. Mocht dat aan de orde zijn, dan volgt in ieder geval een gesprek met de voorzitter en bestuurslid jeugd.

  Als het ministerie een VOG heeft afgegeven, dient het origineel (dus geen kopie), via zijn postvakje op Willem II (het wedstrijdsecretariaat kan u deze wijzen) of persoonlijk afgeleverd te worden aan de secretaris van Willem II. De afgeleverde VOG blijft in het bezit van Willem II en zal op een centrale plaats door de secretaris van Willem II worden bewaard.

  Dus, voor iedere vrijwilliger waarvan Willem II een VOG verlangt geldt de volgende procedure:

  • Willem II meldt de persoon in kwestie op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan als vrijwilliger van wie Willem II een VOG verlangt. De vrijwilliger hoeft hiervoor niets te doen.
  • De vrijwilliger krijgt vervolgens automatisch per email van het ministerie van Veiligheid en Justitie een uitnodiging om met zijn/haar DigiD een VOG aan te vragen.
  • De vrijwilliger vraagt met zijn/haar DigiD op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie een VOG aan.
  • De vrijwilliger (en niet Willem II) krijgt binnen ongeveer twee weken daarna van het ministerie de VOG toegezonden, of hij/zij (en niet Willem II) krijgt bericht dat het ministerie voornemens is geen VOG af te geven. In het laatste geval heeft de vrijwilliger de mogelijkheid om tegen de beslissing bezwaar aan te tekenen.
  • Als het ministerie een VOG heeft afgegeven, levert de vrijwilliger het origineel in bij de secretaris van Willem II.

  Wat is de geldigheidsduur van een VOG?

  De VOG is een momentopname en kent geen wettelijke geldigheidsduur. Verenigingen mogen zelf bepalen hoe lang de VOG geldig blijft. Het Willem II-bestuur heeft besloten uit te gaan van een periode van drie jaar. Om in functie te kunnen blijven, moeten vrijwilligers voor afloop van drie jaar een nieuwe VOG overleggen. Hierop zullen ze dan door Willem II tijdig worden geattendeerd.

  Wat kost het aanvragen van een VOG?

  Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers van sportverenigingen via het digitale portaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gesubsidieerd en is gratis. Met de vrijwilligers die niet de mogelijkheid hebben om een digitale VOG-aanvraag in te dienen, worden afspraken gemaakt om een VOG aan te vragen bij de gemeente. De kosten daarvan zijn dan voor rekening van Willem II.

  Vragen? Neem dan contact op met de secretaris van Willem II, (secretaris@willem2.net)

  Op de site van het NOC/NSF is meer informatie over het hoe en waarom van een VOG te vinden: http://www.nocnsf.nl/vog en http://www.veiligsportklimaat.nl.