• Aanmelden lid

  Lid worden?
  Om lid te worden van de vereniging Willem II maakt u gebruik van een aanmeldingsformulier. Vul onderstaand de velden in en druk op verzenden. Hiermee komt u op een wachtlijst van Willem II. Wij nemen met u contact op zodra er weer plaats is. Na het versturen van het formulier zal de desbetreffende coördinator contact met je opnemen en je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Daarin kan hij vertellen wat de mogelijkheden zijn binnen Willem II.

  Inschrijfgeld 15 euro
  Alle nieuwe leden die zich bij Willem II aanmelden zijn een inschrijfgeld van ?? 25 verschuldigd. Dit ter dekking van alle kosten samenhangend met de aanmelding bij de KNVB, eventuele spelerspas en inschrijving bij Willem II . Pas als het inschrijfgeld en contributie is betaald, is de aanmelding van kracht.

  Leeftijdsgrens is 5 jaar
  Bij Willem II geldt voor het trainen een leeftijdsgrens van 5 jaar (mini??s).Voor het trainen en spelen van wedstrijden (F pupillen) geldt een strikte leeftijdsgrens van 6 jaar.

  Machtiging
  Elk nieuw lid kan een machtiging in vullen om de contributie van elk jaar af te laten schrijven. U ontvangt dan 10 euro korting. Als er al iemand uit hetzelfde gezin lid is en een machtiging heeft ingevuld, kan invulling achterwege blijven, als tenminste het- zelfde bankrekeningnummer mag worden gebruikt.

  Nummer identiteitsbewijs
  Voor nieuwe leden is het absoluut nodig om het nummer van een identiteitsbewijs en soort (paspoort, rijbewijs of toeristenkaart) bij inschrijving op het aanmeldformulier te vermelden. Inschrijving bij de KNVB is bij het ontbreken hiervan niet mogelijk.

  Pasfoto
  Nieuwe leden die zich aanmelden en actief gaan voetballen (dus geen leiders, trainers etc.) en geboren zijn in 2004 (seizoen 2016-2016) of eerder moeten bij hun aanmelding ook een recent gemaakte pasfoto inleveren voor hun spelerspas.
  Zonder spelerspas is deelname aan competitiewedstrijden niet mogelijk.

  Deelname aan trainingen en wedstrijden zonder officiële inschrijving bij Willem II en de KNVB
  Het is niet toegestaan deel te nemen aan trainingen of competitiewedstrijden dan wel andere activiteiten georganiseerd door Willem II vereniging zonder zich officieel schriftelijk te hebben aangemeld als lid of als vrijwilliger bij de secretaris.
  Aan mondelinge toezeggingen, toestemming of mededelingen van een Willem II-lid of vrijwilliger kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer aan de voorwaarde van schriftelijke aanmelding bij de secretaris niet is voldaan, is deelname of inzet geheel voor eigen risico en is (het bestuur van) Willem II vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk.

  De Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg
  De Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg is ook voor het seizoen 2016-2017 van toepassing. De maximale bijdrage vanuit de Meedoenregeling is 100 euro voor het kalenderjaar 2016.

  Bent u aangenomen als lid dan dient u zich, zowel tijdens als na het voetballen, te houden aan de reglementen van de club. In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen bij het niet naleven van dit reglement.

  Opzegging lidmaatschap

  De opzegging van het lidmaatschap van Willem II dient schriftelijk, of per mail te geschieden. In verband met de KNVB administratie, dient dit voor 1 juni van het lopende jaar te gebeuren. Bij het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap is men de contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd.

  Overschrijvingen
  Ieder lid dat overschrijving wenst naar een andere vereniging, dient dit minimaal een week voor ondergenoemde data kenbaar te maken bij de (jeugd-)secretaris. Zorg er wel voor dat alle contributies, boetes en barrekeningen betaald zijn. Ook dient sponsorkleding en dergelijke te worden ingeleverd bij het secretariaat. De overschrijvingen dienen uiterlijk 15 juni in het bezit te zijn van de KNVB.

  Ouders
  Wij begrijpen dat niet alle ouders een auto hebben of rijbewijs om mee te gaan naar uit- en thuiswedstrijden. We stellen dit uiteraard zeer op prijs. Er zijn vele vrijwilligerstaken te vervullen binnen Willem II (bijvoorbeeld kantinedienst, begeleider bij wedstrijden, materiaaldienst). Mede hierdoor maken wij het mogelijk dat uw zoon of dochter kan voetballen.

 • Aanmelden Lid Willem II

  Verzenden