• Algemene Ledenvergadering

  Op donderdag 15 december a.s. houden we onze jaarlijkse ALV. Het bestuur informeert de leden over de (financiële) stand van zaken bij onze vereniging en legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

  De ALV begint om 20.00 uur. De agenda met de verschillende vergaderpunten wordt binnenkort op de site gepubliceerd.  

  Alle leden vanaf 18 jaar, alsmede ouders van jeugdleden, zijn welkom. Het bestuur stelt het zeer op prijs als er van ieder seniorenteam, één of meerdere leden aanwezig zijn.

  Heb je een vraag of een onderwerp dat je graag wil bespreken? Stuur dan nu al een bericht naar bestuur@willem2.net, dan komt dit op de agenda voor deze avond.

 • Secretaris:

  J.M. van der Meulen
  Icarusplein 9
  5061 SZ  OISTERWIJK
  Mobiel: 06 – 36 17 08 27

  E-mail: secretaris@willem2.net

   

   

   

   

   

  Agenda voor de ALV december 2021

   

  1.  Opening door de voorzitter

  2.  Mededelingen

  3.  In- en uitgaande stukken

  4.  Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering

  5.  Jaarverslag van de secretaris

  6.  Jaarverslag van de penningmeester: Vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar (seizoen 2020-2021) en begroting voor het seizoen 2021-2022.                                                                                      

  7.  Verslag Kascommissie.

  8.  Verkiezing Reserve Kascontrole commissielid.
  Kandidaten kunnen zich 48 uur voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

  9.  Verkiezing bestuursleden

  Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende personen aftredend:
  René Wesdorp, herkiesbaar

  Patrick Coolen, herkiesbaar

  Bestuurslid vacant - Kandidaten kunnen zich 7 dagen voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

  10. Stand van zaken van de vereniging Willem II / Gemeente Tilburg

  11. Onderscheidingen

  12. 125-jarig jubileum

  13. Rondvraag

  14. Sluiting