• Algemene Ledenvergadering

  Algemene ledenvergadering verschoven naar 4 maart 2022

  Aangezien we onze leden graag persoonlijk willen informeren over de stand van zaken binnen onze vereniging, heeft het bestuur besloten de vergadering van 19 december te verplaatsen naar vrijdag 4 maart. De aanvang is 19.00 uur en we eindigen uiterlijk om 21.45 uur: zie ook de bijgaande Agenda.

  Voor deze ALV gelden een aantal voorwaarden:

  • Ieder lid dat wil deelnemen dit zich vooraf (uiterlijk 1 maart)  aan te melden via secretaris@willem2.net
  • Daar zijn ook het jaarverslag en de notulen van de laatste online ALV op te vragen.
  • Het financiële jaarverslag is gecontroleerd door de kascommissie en is op te vragen, via penningmeester@willem2.net. Uiteraard geeft deze tijdens de ALV uitleg over het resultaat van seizoen 2020-2021 en de begroting voor 2021-2022.
  • De ALV is alleen toegankelijk met een geldige QR code, in combinatie met een legitimatiebewijs

  We vertrouwen jullie hiermee voldoende te hebben ingelicht en zien jullie graag terug op de ALV.

  Bestuur Vereniging Willem II

  Agenda

  1.  Opening door de voorzitter

  2.  Mededelingen

  3.  In- en uitgaande stukken

  4.  Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering

  5.  Jaarverslag van de secretaris

  6.  Jaarverslag van de penningmeester: Vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar (seizoen 2020-2021) en begroting voor het seizoen 2021-2022.                                                                                      

  7.  Verslag Kascommissie.

  8.  Verkiezing Reserve Kascontrole commissielid.
  Kandidaten kunnen zich 48 uur voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

  9.  Verkiezing bestuursleden

  Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende personen aftredend:
  René Wesdorp, herkiesbaar

  Patrick Coolen, herkiesbaar

  Mohammed Boutaibi heeft zijn bestuursfunctie per 1 november neergelegd; Het bestuur stelt voor Gandert Roosen te benoemen als bestuurslid Algemene Zaken

  Bestuurslid vacant - Kandidaten kunnen zich 7 dagen voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

  10. Stand van zaken van de vereniging Willem II / Gemeente Tilburg

  11. Onderscheidingen

  12. 125-jarig jubileum

  13. Rondvraag

  14. Sluiting

 • Secretaris:

  J.M. van der Meulen
  Icarusplein 9
  5061 SZ  OISTERWIJK
  Mobiel: 06 – 36 17 08 27

  E-mail: secretaris@willem2.net

   

   

   

   

   

  Agenda voor de ALV december 2021

   

  1.  Opening door de voorzitter

  2.  Mededelingen

  3.  In- en uitgaande stukken

  4.  Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering

  5.  Jaarverslag van de secretaris

  6.  Jaarverslag van de penningmeester: Vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar (seizoen 2020-2021) en begroting voor het seizoen 2021-2022.                                                                                      

  7.  Verslag Kascommissie.

  8.  Verkiezing Reserve Kascontrole commissielid.
  Kandidaten kunnen zich 48 uur voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

  9.  Verkiezing bestuursleden

  Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende personen aftredend:
  René Wesdorp, herkiesbaar

  Patrick Coolen, herkiesbaar

  Bestuurslid vacant - Kandidaten kunnen zich 7 dagen voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

  10. Stand van zaken van de vereniging Willem II / Gemeente Tilburg

  11. Onderscheidingen

  12. 125-jarig jubileum

  13. Rondvraag

  14. Sluiting