• Hierbij nodigen wij de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op Maandag 12 november  a.s., aanvang: 20.00 uur in het paviljoen op het Noorderpark, Heikantlaan 110 5049 AN Tilburg. 

   

   

   

   Agenda: 

  1. Opening door de voorzitter.
  2. mededelingen
  3. In- en uitgaande stukken.
  4. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering.
   Beschikbaar via mail secretaris@willem2.net
  5. Jaarverslag van de secretaris.
   Beschikbaar via mail secretaris@willem2.net
  6. Jaarverslag van de penningmeester:
   Vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar (seizoen 2017-2018) en de begroting van het lopende jaar (seizoen 2018-2019).
  7. Verslag Kascommissie
  8. Verkiezing Kascontrole
   Kandidaten kunnen zich 48 uur voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
  9. Verkiezing bestuursleden.
   Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende personen aftredend:
   R. Wesdorp, herkiesbaar
   D. Dijkgraaf, herkiesbaar
   Bestuurslid (vacant)
   Kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
  10. Stand van zaken van de vereniging Willem II / Gemeente Tilburg
  11. Onderscheidingen.
  12. Rondvraag.
  13. Sluiting.